Microservices

przygotowanie środowiska

Przygotowanie środowiska Kubernetes

Nasz zespół infrastruktury K8S pomoże Ci zaprojektować i zainstalować elementy architektury fizycznej i logicznej klastra Kubernetes tak aby zapewnić odpowiednią wydajność, elastyczność i wysoką dostępność platformy mikroserwisowej.  Pomożemy skonfigurować klaster oraz zintegrować go z infrastrukturą systemową i sieciową. Wesprzemy także w zarządzaniu konfiguracją, uprawnieniami oraz w jego dalszej rozbudowie i utrzymaniu.

 • Przygotowanie architektury fizycznej
 • Instalacja i konfiguracja platform orkiestrujących
 • Zaprojektowanie elementów w warstwie sieciowej

Zaprojektowanie mechanizmów integracji

Pomożemy Ci zaprojektować i wdrożyć mechanizmy oraz komponenty do rejestrowania i udostępniania usług na platformie mikroserwisowej. Wesprzemy w budowie standardów i komponentów do zabezpieczania komunikacji zarówno pomiędzy mikroserwisami na platformie jak pomiędzy platformą a systemami  zewnętrznymi. Wdrożymy komponenty i wzorce integracyjne takie jak np. Service Mesh oraz Event Driven Microservices.

 • Rejestry usług (Service Discovery)
 • API Gatways - zarządzanie udostępnianiem usług
 • Projektowanie interfejsów API
projektowanie moiechanizmów integracji
zarzadzanie konfiguracją komponenty

Zarządzanie konfiguracją i kompontenty

Pomożemy Ci stworzyć scentralizowane zarządzanie konfiguracją  klastra oraz konfiguracją uruchamianych mikrousług w środowisku tzw. deklaratywnego deploymentu na platformie Kubernetes. Wdrożymy mechanizmy do zarządzania obrazami oraz komponentowego zarządzania mikrousługami z wykorzystaniem standardów takich jak np. Helm. Wesprzemy w automatyzacji procesów i narzędzi DevOps do specyfiki wytwarzana usług na platformie mikroserwisowej.

 • Kompontentyzacja mikroserwisów  z wykorzystaniem Helm
 • Zarządzanie dokumentacja API usług (Swagger, HAL)
 • Przygotowanie repozytorium obrazów i komponentów

Bezpieczeństwo

Z nami stworzysz mechanizmy zapewniające tworzenie mikroserwisów z odpowiednio zabezpieczonymi danymi poufnymi zarówno w obszarze komunikacji pomiędzy mikroserwisami jak i persystentnego zapisu danych. Zbudujemy niezbędne mechanizmy autoryzujące dostęp do usług na platformie oraz wesprzemy Cię w rozwoju mikroserwisowej architektury IAM (Identity and Access Management).

 • Projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa
 • Mechanizmy autentykujące typu SSO Gatway i  Web Tokens
 • Zabezpieczenie komunikacji inter-mikroserwisowej
 • Integracja z korporacyjnymi systemami autentykującymi
bezpieczeństwo
budowa aplikacji mikroserwisowych

Budowa aplikacji mikroserwisowych

Zaprojektujemy i zrealizujemy dla Ciebie usługi i aplikacje w architekturze mikroserwisowej wspierające Twój biznes. Wesprzemy w migracji istniejących aplikacji i systemów do modelu mikroserwisowego. Pomożemy zbudować aplikacje typu front i back end wykorzystujące potencjał dokeryzacji. Wesprzemy w tworzeniu heterogenicznych technologcznie mikrousług wykorzystujących optymalne technologie do realizowanego przez nie procesu.  Z nami zwiększysz efektywność tworzenia mikrousług typu front-end wykorzystując komponenty i technologie takie Vue, NodeJS, Nuxt. Wdrożymy także mechanizmy bezpiecznego i etapowego wdrażania nowych wersji mikrousług takie jak np. Canary Deployment.

 • Mikroserwisy typu SPA
 • Mikroserwisy usługowe REST API
 • Mikroserwisy dziedzinowe oparte o usługi Public Cloud API

Mechanizmy monitorowania i logowania

Z nami rozbudujesz platformę o mechanizmy monitorowania mikroserwisów oraz zbierania zagregowanej informacji z ich działania w scentralizowanym systemie logowania. Dzięki temu będziesz mógł efektywnie diagnozować stan usług, wykrywać sytuacje awaryjne oraz automatycznie na nie reagować wykorzystując mechanizmy orkiestrujące platformy Kubernetes do zapewnienia redundancji i wysokiej dostępności usług. Pomożemy wdrożyć narzędzia typu „distributed tracing and monitoring” do analizy i śledzenia sekwencyjnego przetwarzania usług  w środowisku mikroserwisowym.

 • Scentralizowane monitorowanie  Prometheus i Grafana
 • Centralne zarządzanie logami oparte o ELK stack
mechanizmy monitorowania i logowania

Zastanawiasz się jakie korzyści Mikroserwisy przyniosą Twojej organizacji?

Umów się z nami na bezpłatną konsultację. Odpowiemy na nurtujące Cię pytania i przedstawimy przykładowe rozwiązania, które z naszą pomocą możesz zaimplementować.
Skontaktuj się z nami
Jesteś ciekaw jak wygląda współpraca z Sorigo? Tu znajdziesz szczegóły